دربارهٔ ما

هدف تارنمای «سلام مسیحی» اینست که موضوعات پیچیدۀ مسیحیت را به زبانی ساده و دلنشین، اما با کیفیتی مطلوب، در دسترس باورمندان مسیحی فارسی‌زبان قرار دهد. این موضوعات و مطالب، پس از نظرخواهی از دیگر ایمانداران، و بر اساس نیازهای عملی و واقعی ایشان، تهیه و بارگذاری می‌شوند. خداوند این افتخار را به ما بخشیده که هر روز مطلبی جدید، برخاسته «از شما، برای شما»، ارائه دهیم.

باورهای ما

ما اعضای کلیسای عیسای مسیح، متشکل از بیش از ۱۵۰ ملیت، که در مجمع بین المللی بشارت جهانی در لوزان شرکت جسته‌ایم، خدا را برای نجات عظیمش شکر می‌گوییم و از فرصتی که خدا برای ما مهیا کرده تا با او و با یکدیگر مشارکت داشته باشیم، شادمانیم. کارهای خدا در روزگار ما موجب تکان عمیق ما شده، قصوراتمان ما را به توبه سوق داده، و کار ناتمام بشارتِ کلام، چالشی بزرگ فرارویمان نهاده است. ما بر این باوریم که انجیل، خبر خوش خدا برای تمام دنیاست، و با اتکا بر فیض او مصمم هستیم تا مأموریتی را که مسیح به ما سپرده به انجام رسانده، این خبرخوش را به تمامی آدمیان اعلام کنیم و از هر ملتی برای او شاگردان بسازیم. بنابراین، مشتاقیم تا ایمان و عزم راسخ خود را ابراز داشته، عهد خود را در نظر همگان تصدیق بداریم.

۱. هدف خدا
ما ایمان خود را به خدای یگانه و ابدی، آفریننده و خداوندگار جهان، پدر و پسر و روح القدس، تصدیق می‌داریم، خدایی که بر همه امور بنا بر قصد اراده خود فرمان می‌راند. او از میان جهانیان قومی را فراخوانده تا از آن او باشند، و سپس قوم خود را به جهان بازفرستاده تا شاهدان و خادمان او بوده، پادشاهی او را بگسترند، بدن مسیح را بنا کنند، و نام او را جلال دهند. ما با شرمساری اعتراف می‌کنیم که اغلب با همشکل این دنیا شدن و یا کناره‌جویی از آن، دعوت خود را انکار کرده و در انجام مأموریت خویش قصور ورزیده‌ایم. با این حال، شادمانیم از اینکه حتی زمانی که انجیل در ظروف خاکی و زمینی حمل می‌شود، کماکان گنجی بس گرانبهاست. ما می‌خواهیم بار دیگر خویشتن را وقف آن کنیم تا با قدرت روح‌القدس این گنج را به دیگران بشناسانیم.

(اشعیا ۴۰: ۲۸؛ متی ۲۸: ۱۹؛ افسسیان ۱: ۱۱؛ اعمال رسولان ۱۵: ۱۴؛ یوحنا ۶: ۱۷ و ۱۸؛ افسسیان ۴: ۱۲؛ قرنتیان ۵: ۱۰؛ رومیان ۱۲: ۲؛ رومیان ۱۲: ۲؛ دوم قرنتیان ۴: ۷)

۲. مرجعیت و اقتدار کتاب‌مقدس
ما کتب عهدعتیق و عهدجدید را در تمامیت آنها به عنوان تنها کلام مکتوب خدا، برخوردار از الهام الهی، قابل اعتماد و دارای مرجعیت می‌دانیم و اعتقاد داریم که در هر آنچه تصدیق می‌کند عاری از خطا بوده، تنها قانون قصورناپذیر ایمان و عمل ما محسوب می‌شود. ما همچنین قدرت کلام خدا را برای به انجام رساندن نقشه نجات تصدیق می کنیم. پیام کتاب‌مقدس خطاب به تمامی زنان و مردان بیان شده است. زیرا مکاشفه خدا در مسیح و در کتاب‌مقدس تغییرناپذیر است. روح‌القدس امروز نیز از طریق کتاب‌مقدس با ما سخن می‌گوید. روح‌القدس اذهان قوم خدا را در هر فرهنگی که باشند روشن می‌سازد تا حقایق کلام او را به شکلی تازه‌ از چشم‌انداز خودشان درک کنند و بدین‌ترتیب حکمت گوناگون خدا هر چه بیشتر بر تمام کلیسا آشکار می‌شود.

(دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱؛ یوحنا ۱۰: ۳۵؛ اشعیا ۵۵: ۱۱؛ اول قرنتیان ۱: ۲۱؛ رومیان ۱: ۱۶؛ متی ۵: ۱۷ و ۱۸؛ یهودا ۳؛ افسسیان ۱: ۱۷ و ۱۸؛ ۳: ۱۰ و ۱۸)
(اول قرنتیان ۱۵: ۳و۴؛ اعمال رسولان ۲: ۳۲ – ۳۹؛ یوحنا ۲۰: ۲۱؛ اول قرنتیان ۱: ۲۳؛ دوم قرنتیان ۴: ۵؛ ۵: ۱۱ و ۲۰؛ لوقا ۱۴: ۲۵ – ۳۳؛ مرقس ۸: ۳۴؛ اعمال رسولان ۲: ۴۰ و ۴۷؛ مرقس
۱۰: ۴۳- ۴۵)

۳. بی‌همتایی و جهانشمول بودن مسیح
ما تصدیق می‌کنیم که تنها یک نجات‌دهنده و تنها یک انجیل وجود دارد، اگرچه رویکردهای بشارتی متنوعی یافت می‌شوند. ما اذعان می‌داریم که هر شخصی از طریق مکاشفه عام خدا در طبیعت به شناختی از خدا نائل می‌شود. اما نمی پذیریم که این شناخت بتواند انسان را نجات بخشد، چرا که مردمان با شرارت خود حقیقت را سرکوب می‌کنند. همچنین ما هر گونه اختلاط عقاید یا گفتگویی را مبنی بر اینکه مسیح از طریق همۀ ادیان و ایدئولوژی‌ها به یک میزان سخن می‌گوید، رد می‌کنیم، و آن را اهانت به مسیح و کتاب‌مقدس می‌شماریم. عیسای مسیح، به عنوان تنها خدا-انسان که جان خود را به عنوان یگانه بهای رهایی برای گناهکاران داد، تنها میانجی بین خدا و بشر است. نام دیگری وجود ندارد که ما از طریق آن نجات یابیم. همۀ آدمیان از زن و مرد به خاطر گناه در راه هلاکت‌اند. اما خدا همه را دوست دارد و نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همه توبه کنند. با وجود این، آنان که مسیح را نمی‌پذیرند، شادی نجات را رد می‌کنند، و خود را به جدایی ابدی از خدا محکوم می‌نمایند. اعلام اینکه عیسی “نجات دهنده جهان” است به منزله تصدیق این باور نیست که تمام مردم دنیا خود به خود و یا در نهایت امر نجات می یابند، و یا تصدیق اینکه همۀ ادیان، نجات در مسیح را عرضه می‌کنند. بلکه به معنای اعلام محبت خدا به دنیایی گناهکار، و دعوت از همگان است تا با تعهد شخصی و قلبی، متشکل از توبه و ایمان، او را به عنوان نجات‌دهنده و خداوند خود بپذیرند.

(غلاطیان ۱: ۶-۹؛ ۱: ۱۸-۳۲؛ اول تیموتائوس ۲: ۵، ۶؛ اعمال رسولان ۴: ۱۲؛ یوحنا ۳: ۱۶- ۱۹؛ دوم پطرس ۳: ۹؛ دوم تسالونیکیان ۱: ۷ – ۹؛ یوحنا ۴: ۴۲؛ متی ۱۱: ۲۸؛ افسسیان ۱: ۲۰ – ۲۱؛ فیلیپیان ۲: ۹ – ۱۱)

۴. ماهیت بشارت
بشارت یعنی گستردن این خبر خوش که عیسای مسیح برطبق کتاب‌مقدس برای گناهان ما مرد و از مردگان برخاست و اکنون در مقام خداوندِ حاکم بر همه چیز، بخشش گناهان و عطایای رهایی‌بخش روح‌القدس را به تمام کسانی که توبه کنند و ایمان بیاورند، هدیه می‌کند. حضور محسوس ما مسیحیان در این دنیا برای کار بشارت ضرورت تام دارد، همچنین اقدام به آن نوع گفتگو که هدفش گوش گرفتنِ ظرافتمندانه به منظور درک درست باشد. اما خودِ بشارت، اعلام مسیح تاریخی و کتاب‌مقدسی در مقام نجات‌دهنده و خداوند است، با این هدف که مردمان را بر آن داریم تا رابطه‌ای شخصی با او بر قرار کرده، با خدا آشتی نمایند. وقتی دعوت انجیل را اعلام می‌کنیم اجازه نداریم بهای شاگردی را پنهان کنیم. عیسی هنوز نیز همۀ پیروان خود را فرا‌می‌خواند تا خویشتن را انکار کرده، صلیب خویش را بر دوش گیرند و هویت خود را از جامعۀ نوین او کسب کنند. نتایج بشارت، شامل اطاعت از مسیح، پیوستن به کلیسای او و خدمت مسئولانه در دنیاست.

(اول قرنتیان ۱۵: ۳و۴؛ اعمال رسولان ۲: ۳۲ – ۳۹؛ یوحنا ۲۰: ۲۱؛ اول قرنتیان ۱: ۲۳؛ دوم قرنتیان ۴: ۵؛ ۵: ۱۱ و ۲۰؛ لوقا ۱۴: ۲۵ – ۳۳؛ مرقس ۸: ۳۴؛ اعمال رسولان ۲: ۴۰ و ۴۷؛ مرقس ۱۰: ۴۳- ۴۵)