نان روزانه

«زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین...» اول قرنتیان ۳:۱۵-۵

مطالعهٔ نان امروز

«امّا خدا محبت خود را به ما این‌گونه ثابت کرد که...» رومیان ۵: ۸

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای...» اول پطرس ۳: ۱۸

مطالعهٔ نان امروز

«چه، برای همین فرا‌خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما...» اول پطرس ۲: ۲۱

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی...» اول قرنتیان ۲: ۲

مطالعهٔ نان امروز

«می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و...» فیلیپیان ۳: ۱۰

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید