نان روزانه

«یعنی خداوندمان عیسی مسیح... بدنهای حقیر ما را ...» اول پطرس ۱: ۳

مطالعهٔ نان امروز

«یعنی خداوندمان عیسی مسیح... بدنهای حقیر ما را ...» فیلیپیان ۳: ۲۰ – ۲۱

مطالعهٔ نان امروز

«عیسی گفت: «آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال...» یوحنا ۲۹:۲۰

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمترین...» اول قرنتیان ۳:۱۵-۵

مطالعهٔ نان امروز

«امّا خدا محبت خود را به ما این‌گونه ثابت کرد که...» رومیان ۵: ۸

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای...» اول پطرس ۳: ۱۸

مطالعهٔ نان امروز

«چه، برای همین فرا‌خوانده شده‌اید، زیرا مسیح برای شما...» اول پطرس ۲: ۲۱

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.