نان روزانه

«پس ترسان مباشید، بلکه دستان شما قوی شود.» (آیۀ ۱۳). زکریا ۸:‏۹ تا آخر

مطالعهٔ نان امروز

«... آیا در نظر من نیز شگفت خواهد بود؟ این است فرمودۀ خداوندِ لشکرها.» (آیۀ ۶). زکریا ۸:‏۱-‏۸

مطالعهٔ نان امروز

«به حق داوری کنید و هر یک با دیگری مهربان و باگذشت باشید.» (آیۀ ۹). زکریا، فصل ۷

مطالعهٔ نان امروز

«نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه به روح من؛ خداوندِ لشکرها می‌فرماید.» (آیهٔ ۶) زکریا، فصل ۴

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا هر که خود را بزرگ سازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.» (آیهٔ ۱۱) لوقا ۱۴:‏۱ و ۷-‏۱۴

مطالعهٔ نان امروز

«تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده‌ای، پایدار باش.» (آیهٔ ۱۴) دوم تیموتائوس ۳:‏۱۴ تا آخر

مطالعهٔ نان امروز

«خداوند می‌فرماید: اینک می‌آیم، و در میان تو ساکن خواهم شد.» (۲:‏۱۰) زکریا ۱:‏۱۸ تا آخر فصل ۲

مطالعهٔ نان امروز

«به‌سوی من بازگشت کنید... من نیز به‌سوی شما باز خواهم گشت.» (آیهٔ ۳) زکریا ۱:‏۱-‏۱۷

مطالعهٔ نان امروز

«من از امروز شما را برکت خواهم داد.» (آیهٔ ۱۹) حجّی ۲:‏۱۰ تا آخر

مطالعهٔ نان امروز

«خداوند می‌فرماید: من با شما هستم.» (آیهٔ ۱۳) حجّی ۱:‏۱۲ تا ۲:‏۹

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.