نان روزانه

«ارمیا در این هنگام، در میان مردم آمد و رفت می‌کرد...» (آیهٔ ۴) ارمیا، فصل ۳۷

مطالعهٔ نان امروز

«شاید که... هر کدام از ایشان از راه بد خود بازگردند.» (آیهٔ ۷). ارمیا ۳۶:‏۱-‏۱۸

مطالعهٔ نان امروز

«از یَهْوِه خدایت نشانه‌ای برای خود طلب کن...» (آیهٔ ۱۱) اشعیا ۷:‏۱۰-‏۱۵

مطالعهٔ نان امروز

«مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد.» (آیهٔ ۳). ارمیا ۳۳:‏۱-‏۱۳

مطالعهٔ نان امروز

«... یهودیانِ یونانی‌‌‌‌‌‌‌ زبان از یهودیانِ عبرانی‌زبان گِله کردند.» (آیۀ ۱) اعمال، فصل ۶

مطالعهٔ نان امروز

«شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت.» (آیهٔ ۳۳). ارمیا ۳۱:‏۲۳-‏۲۵ و ۲۷-‏۳۷

مطالعهٔ نان امروز

«مریم آن نصیب بهتر را برگزیده.» (آیهٔ ۴۲). لوقا ۱۰:‏۳۸ تا آخر

مطالعهٔ نان امروز

«با مهری ازلی به تو مهر ورزیده‌ام.» (آیهٔ ۳) ارمیا ۳۱:‏۱-‏۲۲

مطالعهٔ نان امروز

«من سلامت را بر تو باز گردانده، زخمهایت را شفا خواهم بخشید.» (آیهٔ ۱۷) ارمیا ۳۰:‏‏۱۲-‏۲۲

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.