نان روزانه

«زیرا همان خدا که گفت: «نور از میان تاریکی بتابد،» نور خود را...» دوم قرنتیان ۴: ۶

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه...» رومیان ۸: ۳۸ – ۳۹

مطالعهٔ نان امروز

«امّا خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که...» رومیان ۵: ۸

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا...» رومیان ۳: ۲۰

مطالعهٔ نان امروز

«باز می‌پرسم: آیا لغزیدند تا برای همیشه بیفتند؟ هرگز...» رومیان ۱۱: ۱۱

مطالعهٔ نان امروز

«زیرا در برابر چشمان خود شما عیسی مسیح به‌روشنی...» غلاطیان ۱:۳

مطالعهٔ نان امروز

«امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی...» غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳

مطالعهٔ نان امروز

«مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود...» غلاطیان ۵: ۱

مطالعهٔ نان امروز

«در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به...» غلاطیان ۱: ۶ – ۷

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.