نان روزانه

«رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان...» یوحنا ۱۹: ۲۸

مطالعهٔ نان امروز

«رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان...» مرقس ۱۵: ۲۹ - ۳۰

مطالعهٔ نان امروز

«چون او را می‌بردند، مردی شَمعون نام از...» مرقس ۱۵: ۲۲ و ۲۴

مطالعهٔ نان امروز

«ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده، برخیزانید، زیرا...» اعمال رسولان ۲: ۲۴

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید