نان روزانه

شما می‌دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. اول یوحنا ۳: ۴ - ۹

مطالعهٔ نان امروز

پدر پسر خود را فرستاده است تا نجات دهندۀ جهان باشد. اول یوحنا ۴: ۱۴ *اول یوحنا ۴: ۷ – ۱۶

مطالعهٔ نان امروز

این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم. *اول تیموتائوس ۱: ۱۲ –۱۷

مطالعهٔ نان امروز

«... مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم.» (آیۀ ۱۸). لوقا ۴:‏۱۶-‏۲۴

مطالعهٔ نان امروز

مطالب جدید

برنامهٔ «نیایش»

این اپلیکیشن دعوتی است صمیمانه به جهت تعمق و مراقبه در حضور خدای قدوس.