دریای سرخ باز می‌شود

قوم اسرائیل با هدایت خداوند به‌طرف دریای سرخ حرکت کردند. در این‌ سفر، خداوند آنها را در روز به‌وسیلهٔ ستونی‌ از ابر و در شب‌ به‌وسیلهٔ‌ ستونی‌ از آتش‌ هدایت‌ می‌کرد تا بتوانند هم‌ در روز سفر کنند و هم‌ در شب. آنها پس از گذشت چند روز به سواحل دریای سرخ رسیدند، اطراف آنها فقط آب بود و کوه‌های بلند. بعد از اینکه اسرائیلی‌ها از مصر خارج شدند، فرعون از آزادکردن آنها پشیمان شد و گفت: «این چه کار اشتباهی بود که ما کردیم و این قوم را از بردگی خود آزاد ساختیم. باید هر طور که شده آنها را برگردانیم.»
پس پادشاه با ارابه‌های جنگی و لشکریان خود به تعقیب آنها پرداختند و خیلی زود به پشت سر اسرائیلی‌ها رسیدند.
مردم که بسیار ترسیده بودند، با داد‌و‌فریاد به موسی گفتند: «ببین با بیرون‌آوردن ما از مصر چه کار کردی؟ چرا ما را مجبور کردی‌ از مصر بیرون‌ بیاییم‌؟ بهتر بود که مصری‌ها را بردگی می‌کردیم تا اینکه در این بیابان بمیریم.»

اما موسی به آنها گفت: «نترسید! بایستید و ببینید که چطور خداوند امروز شما را نجات می‌دهد. خداوند برای شما خواهد جنگید و شما هیچ‌وقت دیگر این مصری‌ها را نخواهید دید.»
سپس ستون ابر به پشت سر قوم اسرائیل رفت و در میان آنها و مصری‌ها قرار گرفت. برای قوم اسرائیل هوا بسیار روشن و درخشان بود، ولی برای مصری‌ها همه جا تاریک و سیاه بود و آنها نمی‌توانستند قوم بنی‌اسرائیل را تعقیب کنند.

موسی‌ عصای‌ خود را به‌طرف‌ دریا دراز کرد و خداوند آب‌ دریا را شکافت‌ و از میان‌ آب‌ راهی‌ برای‌ عبور بنی‌اسرائیل‌ آماده‌ ساخت‌. تمام‌ شب‌ از سمت شرق‌ باد سختی‌ وزیدن‌ گرفت‌ و راهی خشک برای عبور قوم از وسط دریا به‌وجود آورد. بنابراین‌، قوم‌ اسرائیل‌ از آن‌ راه‌ خشک‌ در میان‌ دریا گذشتند در‌حالی‌‌که‌ آب‌ دریا در دو طرف‌ راه‌، مثل یک دیوار‌ بلند بر پا شده‌ بود.

مصری‌ها نیز با ارابه‌ها و اسب‌هایشان آنها را دنبال کردند، ولی خداوند کاری کرد که چرخ‌های‌ همهٔ‌ ارابه‌ها از جا کنده‌ شدند و آنها به‌سختی‌ می‌توانستند حرکت‌ کنند. مصری‌ها فریاد زدند: «بیایید فرار کنیم‌، چون‌ این خداوند است که دارد برای‌ اسرائیلی‌ها بر علیه ما می‌جنگد.»

همهٔ اسرائیلی‌ها از جادهٔ خشک عبور کردند و به آن‌طرف دریا رسیدند. سپس موسی، به فرمان خدا، دستش را به‌طرف دریا بلند کرد و آب دریا به حالت اول خود برگشت. همهٔ ارتش فرعون در مقابل چشمان قوم اسرائیل در آب غرق شدند.

در آن روز خداوند قوم بنی‌اسرائیل را از دست مصری‌ها نجات داد. وقتی بنی‌اسرائیل قدرت عظیم خداوند را دیدند که چطور مصریان را شکست داد، به او و به خادم او موسی، ایمان آوردند.
سپس موسی و بنی‌اسرائیل سرودی را برای خداوند سُراییدند و همه آن را با هم و یک‌صدا خواندند.

خروج فصل ۱۴ و ۱۵

والدین: 

قوم اسرائیل با ایمان از میان دریای سرخ عبور کردند، اما وقتی مصری‌ها

عبرانیان فصل ۱۱ آیه ۲۹

کودکان:

  1. مردم از کجا می‌دانستند به کدام طرف بروند؟
  2. چه کسی ابر را به حرکت در می‌آورد؟
  3. برای سپاه فرعون چه اتفاقی افتاد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.