عیسی مریض‌ها را شفا می‌دهد و گناهان را می‌بخشد

حالا عیسی به‌خاطر شفای بیماران و تعالیمی که می‌داد، خیلی معروف شده بود و روزبه‌روز افراد بیشتری دور او جمع می‌شدند، اما او اغلب سعی می‌کرد جای خلوتی را پیدا کرده و برای قوت بیشتر دعا کند. رهبران مذهبی یهود، یعنی کاتبان و فریسیان نیز به‌دنبال مسیح بودند، اما نه به‌خاطر ایمان به مسیح، بلکه به‌خاطر حسادتی که نسبت به او داشتند. آنها دنبال پیدا‌کردن اشتباهی از او بودند تا او را محکوم کنند. یک روز عیسی در خانه‌ای پُر از جمعیت مشغول تعلیم بود که ناگهان از بالای سرشان سرو صدای زیادی شنیده شد‌. آنها به بالا نگاه کردند و دیدند افرادی در حال سوراخ‌کردن سقف هستند. سوراخ سقف بزرگ و بزرگتر می‌شد و بعد، چیزی از آن سوراخ به پایین فرستاده شد. آن چیز، بدن شخصی فلج بر روی تُشَکی بود که چهار مرد آن را به پایین می‌فرستادند. مسیح از دیدن ایمان آنها خوشحال شد. او از اینکه این مردان به‌خاطر دوستشان چنین زحمتی را متحمل شده بودند بسیار خشنود بود. همه با اشتیاق به مسیح نگاه می‌کردند. آیا امکان داشت که او معجزه‌ای انجام دهد؟ هر چند که مسیح هرگز این مرد را قبلاً ندیده بود، ولی می‌دانست که او به چیز خیلی مهمتر از شفای جسمی نیاز دارد. بنابراین مسیح به او گفت: «پسرم شاد باش، من گناهانت را بخشیدم.» 

اما کاتبان و فریسیان از حرف‌های مسیح خیلی عصبانی شدند. آنها با خود می‌گفتند:‌ «چطور او به خودش اجازه می‌دهد گناهان این مرد را ببخشد! تنها خدا می‌تواند گناهان را ببخشد. این مرد فکر می‌کند کیست؟»

مسیح می‌دانست که در فکر کاتبان و فریسیان چه می‌گذرد. پس از آنها پرسید: «آیا فکر می‌کنید بخشیدن گناهان انسان از شفا‌دادن بیماری سخت‌تر است؟ من به شما نشان خواهم داد که قدرت بخشیدن گناهان را دارم.» سپس مسیح به‌طرف مرد مفلوج برگشت و به او گفت: « از جایت بلند شده، تشک خود را جمع کن و به خانه‌ات برو.»

مرد فلج فوراً به پا خاسته، تشک را جمع کرد و با خوشحالی و شکرگزاری به سمت خانه‌اش به راه افتاد. آن چهار دوست و تمام کسانی که این معجزه را دیده بودند خداوند را شکر می‌کردند و از قدرت عظیم مسیح در حیرت بودند.

  • متی فصل ۹ آیات ۲ تا ۸
  • مرقس فصل ۲ آیات ۲ تا ۱۲
  • لوقا فصل ۵ آیات ۱۷ تا ۲۶

والدین: 

عیسی فرمود: اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت.

مرقس فصل ۹ آیه ۲۳

کودکان:

  1. مشکل آن مرد چه بود؟
  2. چه کسانی آن مرد را نزد مسیح آورند؟ چطور این کار را کردند؟
  3. مسیح برای او چه کرد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.