مصلوب‌شدن عیسی

زمان خدمت مسیح بر زمین رو به پایان بود. او از ابتدا می‌دانست که می‌بایست رنج بسیاری بکشد و کشته شود. ولی مردمی که او را دنبال می‌کردند نمی‌خواستند در این مورد چیزی بشنوند. آنها امیدوار بودند عیسی پادشاهی باشد که آنها را از دست حکومت رومیان نجات خواهد داد. آنها دوست نداشتند او از مرگش صحبت کند؛ زیرا درک نمی‌کردند که عیسی آمده تا پادشاه قلب‌شان باشد و نه پادشاه یک کشور زمینی. رهبران روحانی و افرادی که پیام مسیح را دوست نداشتند، در پی کشتن او بودند. آنها جماعتی را تحریک کرده، مسیح را دستگیر کردند و به دادگاه کشاندند و تهمت‌های دروغ به او زدند. اما پیلاتُس، فرماندار رومی، نمی‌خواست مسیح را محکوم کند؛ چون می‌دانست که او بی گناه است. ولی آن جماعت خشمگین با سروصدای زیاد فریاد می‌زدند که مصلوبش کنید! مصلوبش کنید!

پیلاتُس از آشوبی که ممکن بود این جمعیت به‌وجود آورد، وحشت داشت. پس با حالتی عصبی دست‌هایش را در حضور مردم شست و گفت: «من مسئول مرگ این مرد نیستم.» سپس عیسی را به آنها سپرد تا او را به خارج از شهر به محلی بنام جلجتا ببرند. در آنجا عیسی را با میخ به صلیب کشیدند. اگر چه او در آن لحظه در درد زیادی بود، ولی از دشمنانش نفرت نداشت. عیسی دعا کرد: «پدر، آنها را ببخش؛ زیرا نمی‌دانند چه کار می‌کنند.» در آن روز دو دزد نیز به صلیب کشیده شدند، هر کدام در یک طرف عیسی. یکی از آنان گفت: «اگر تو مسیح هستی، خودت و ما را از مرگ نجات بده.» اما آن دزد دیگر گفت: «ما حقمان است که بمیریم، اما این مرد بی‌گناه است.» بعد به‌طرف عیسی برگشت و خواهش کرد: « ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به‌یاد داشته باش.» در آن لحظه عیسی به او گفت: «تو همین امروز در بهشت با من خواهی بود!» 

ظهر بود، اما تمام دنیا در تاریکی مطلق فرو رفت. عیسی سه ساعت دیگر بر روی صلیب رنج برد و درست قبل از اینکه بمیرد، او با پیروزی فریاد زد: «تمام شد!»

کار او بر روی زمین به پایان رسیده بود. حال او می‌توانست تمام دنیا را از چنگ گناه و شیطان آزاد کند. ناگهان تمام زمین لرزید، صخره‌ها از هم جدا و قبرهای زیادی باز شدند. سربازان رومی وحشت‌زده با خود گفتند: «مطمئناً که او پسر خدا بود!» عیسی خود، اجازه داد که به‌وسیلهٔ این مردان شرور کشته شود. وقتی او مُرد، قدرت ابدی مرگ را که بر مردم جهان به‌خاطر گناه وجود داشت، نابود کرد. حال، هر کس مسیح را به‌عنوان قربانی گناهان خود بپذیرد، هدیهٔ زندگی جاویدان را دریافت می‌کند.

  • متی فصل ۲۷ آیات ۱ تا ۵۴
  • مرقس فصل ۱۵ آیات ۱ تا ۳۹
  • لوقا فصل ۲۳ آیات ۱ تا ۴۷
  • یوحنا فصل ۱۸ آیات ۲۸ تا ۴۰ و فصل ۱۹ آیات ۱ تا ۳۰

والدین: 

…خون عیسی مسیح پسر خدا ما را از گناهان‌مان پاک می‌کند.

اول یوحنا فصل ۱ آیه ۷

کودکان:

  1. مسیح را برای به‌صلیب‌کشیدن به کجا بردند؟
  2. چند مرد به صلیب کشیده شده بودند؟
  3. چرا عیسی مُرد؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.