صمیمیت در ازدواج

در ازدواج صمیمیت عنصری بسیار مهم در حفظ و رشد رابطهٔ زناشویی است... ولی صحبت‌کردن دربارهٔ رابطهٔ جنسی همچنان تابو به‌حساب می‌آید...