دسته: وظیفهٔ تعلیم و تربیت فرزند من به عهدهٔ کیست؟

نان روزانه

سه‌شنبه ۶ مهر

مرقس ۱۴:‏۱۲-‏۲۵

«یکی از شما... مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» (آیۀ ۱۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۶ مهر

جلیقۀ کهانت بر تن یک رهبر

داوران ۲۷:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.