جسم و تقدس – قسمت اول

آیا تجسم پسر، در الهیات مسیحی و اینکه خدا انسان می‌شود و برگرفتن طبیعت انسانی، نوعی تقدس بخشیدن به جسم انسانی است؟