پسر فداکار

معمولاً قبل از رفتن به پیک‌نیک، همگی مشغول تدارکات هستیم. از خرید نان تازه گرفته تا گوجه، خیار، زیتون...