پس بروید!‌

کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند یا در خانوادهٔ مسیحی بزرگ شده‌اند،‌ حتماً کلمهٔ بشارت را بارها و بارها شنیده‌اند