تقدس و کلیسا – قسمت اول

در خصوص تقدس می‌توان این‌گونه گفت که به‌نظر می‌رسد در اغلب موارد ما واژۀ تقدس را در معنایی کاملاً غیر اشتقاقی و متفاوت با منشأ اشتقاقی آن‌به‌‌کار می‌بریم.

تقدس و کلیسا – قسمت دوم

این گفتار که کلیسا مقدس است، اگر به این مفهوم درک شود که مثلاً افراد دروغگو و غیبت‌کننده بدان داخل نشوند، چگونه با این معنا قابل جمع خواهد شد که...

تقدس و کلیسا – قسمت سوم

این گفتار که کلیسا مقدس است، اگر به این مفهوم درک شود که مثلاً افراد دروغگو و غیبت‌کننده بدان داخل نشوند، چگونه با این معنا قابل جمع خواهد شد که...