مراقبت اولیه - قسمت پنجم: نمایش

در بخش‌های پیشین راجع به ماهیت مشاوره، فرایند مشاوره، شفا و مشخصات و خصوصیات یک مشاور تاثیرگذار،  هنر همدلي كردن و مهارت‌های گوش‌دادن پرداختیم...