محبت به ایمانداران

اینکه گروهی که هدفی یکسان را پیروی می‌کنند همدیگر را محبت کنند کار عجیبی نیست، همیشه این امری معمول بوده است. اما محبت یک ایماندار به ایمانداری دیگر از این جهت حائز اهمیت می‌شود که عیسی آن را این‌طور بیان می‌کند: «همچنان که من شما را محبت کردم، شما نیز یکدیگر را محبت کنید» ( یوحنا ۱۵: ۱۲). یعنی دلیل محبت‌کردن ما به سایر ایمانداران باید این باشد که «خداوند ما را محبت کرده است.» این محبت را خدا کِی در حق ما کرد؟ آنگاه که بر صلیب جان خودش را برای ما تقدیم کرد. این موضوع را در دنبالهٔهمین آیه ( آیهٔ۱۳ ) می‌خوانیم: «کسی محبت بزرگ‌تر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد.»

پس حالا متوجه می‌شویم که لازم است ایمانداران دیگر را محبت کنیم، یعنی اگر لازم باشد تا پای تقدیم جان. اما ممکن است گفته شود که دزدان نیز احتمالاً در ابراز دوستی ممکن است جان خویش را فدای دوستان خود کنند. بله، این احتمال وجود دارد، اما باید توجه کنیم آنچه که در کلام خدا مدّ نظر است، توجه‌کردن ما انسان‌ها به نیت‌مان می‌باشد. یعنی یک شخص ایماندار جان خودش را برای شخص ایماندار دیگر فدا می‌کند؛ زیرا که سرور ما «مسیح»؛ برای ما چنین کرد. در اینجا، آنچه که باعث می‌شود عمل یک ایماندار در بذل جان با عمل یک سارق در بذل جان برای همکارش یکی پنداشته نشود، نیتی است که شخص ایماندار در دل دارد که آن هم چیزی نیست جز «ایمان» وی.

در اول پطرس ۲: ۱۷ می خوانیم که «… برادران را محبت کنید… »، قبل از آن اما می‌گوید: همگان را حرمت بدارید، بعد از آن هم می‌گوید که از خدا بترسید. این بدان معنا نیست که دیگران را فقط احترام کنیم و به آنها محبت نکنیم، یا خدا را نیز محبت نکنیم؛ زیرا که اول از همهٔاحکام همین است (متی ۲۲: ۳۸)، بلکه برای بسیار مهم نشان‌دادن محبت به سایر ایمانداران است، تا متوجه شویم که این چیزی ممتاز است و باید بدان اشتیاقی خاص داشته باشیم.

اما ما چگونه می‌توانیم به سایر ایمانداران محبت کنیم؟ یکی از این موارد کمک مالی به خواهران و برادران نیازمند است. یعنی باید توجه کنیم که این محبت‌کردن یک مفهوم انتزاعی نیست که مثلاً ابراز محبت در گفتار خلاصه شود؛ نه، بلکه بیشتر یک  فعل و عمل است، کاری است که باید برای دیگران انجام بدهیم و البته فقط به کمک مالی نیز محدود نمی‌شود.

به گمان شما چه راه‌های دیگری می‌توان یافت که از آن طریق سایر ایمانداران را می‌توان محبت کرد؟ 

آیا اینکه ما ایمانداران را محبت کنیم به این معناست که اول به ایمانداران کلیسای خود محبت کنیم؟ یا نه، این باید چنان باشد که با توجه به نیاز بدن مسیح که کلیسای جامع اوست، صورت پذیرد؟

در قسمت بعد به «محبت بی‌ریا» خواهیم پرداخت؛ پس با ما بمانید.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.