سوگواری در کریسمس

رو‌به‌رویی با ایام جشن و شادی برای شخص سوگوار، امری است بس غریب. چگونه باید از یک چنین دورانی عبور کرد؟...