سکوت خداوند – قسمت اول

سکوت گاهی چه کلمهٔ عجیبی به نظر می‌رسد، سکوت گاهی چه حس دردناکی است. و اما سکوت خداوند می‌تواند برای‌ ما بسیار وحشتناک و دردآور باشد.