احساس غرق شدن – قسمت اول

تا‌به‌حال احساس کرده‌اید طوری در مشکلات قرار گرفته‌اید که انگار در استخری عمیق افتاده‌اید و با اینکه شنا‌کردن را می‌دانید...