نان روزانه

کلام امروز: رومیان ۵: ۸ | مطالعهٔ کتاب مقدس: رومیان ۸: ۲۸ - ۳۹

مکاشفه محبت

«امّا خدا محبت خود را به ما این‌گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.» رومیان ۵: ۸

پولس رسول رساله به رومیان را احتمالا بین سال‌های ۵۷ تا ۵۸ در قرنتس نوشت. این رساله را می توان تعمق بلند پولس بر راز نجات توسط عیسی مسیح دانست.

پولس رسول پیش از ملاقات با عیسای مسیح شخصی متشرع بود که با فرهنگ و زبان یونانی آشنایی کامل داشت و مورد وثوق سران قوم اسرائیل در اورشلیم بود.

پولس محبتی را که خدا به اجداد اسرائیلی او نشان داده بود را به خوبی می شناخت، و کوشش می کرد تا از طریق انجام شریعت، خدا را خشنود سازد. اما وی در رویارویی با عیسای رستاخیز کرده در راه دمشق محبتی نوین را کشف کرد که فوق از تصورات قبلی او بود.

پولس بر این باور بود که به حسب اطاعت از شریعت می توان در حضور خدا عادل بود. از نظر وی شریعت داده شده تا قوم در محبت و اطاعت خدا بماند، لذا شریعت مقدس است زیرا خداوند آن را داده است و هر آنچه متعلق به خداست مقدس است و قوم اسرائیل بوسیله شریعت است که بر گناهان خود آگاهی می یابد. لذا هر فرد یهودی از تولد تا مرگ در این عهد شریعت قرار دارد و تنها با مرگ است که وی را از شریعت آزاد می سازد.

پولس خاطرنشان می کند که خداوند، با فرستادن مسیح و مرگ پسر، که همانا کلمه خداست متحمل گناهان و مرگ شد؛ لذا مرگ مسیح، مرگ تمام گناهکاران در او نیز است؛ «لیکن خدا که در رحمانیت، دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید.» (افسسیان ۲: ۴ – ۵)

مسیح با محبت جاودانه خویش به عوض گناهکاران مرگ را پذیرفت تا مرگ را به دروازه زندگی جاودانی تبدیل سازد، «تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. » (یوحنا ۳: ۱۵) و در او رستاخیز کرده آرامش ابدی در حضور خدا داشته باشد.

در الهیات پولس محبت خدا که به شکل فیض ظاهر می شود عنصر کلیدی است. خدا به این دلیلی ما را محبت نمی کند که انسان‌های خوبی هستیم بلکه او ما را محبت می کند تا از طریق درک محبت وی به سوی عدالت و نیکویی سلوک کنیم.

مطالعهٔ کتاب مقدس

رومیان ۵: ۸

امّا خدا محبت خود را به ما این‌گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

رومیان ۸: ۲۸ - ۳۹

پیروزی در مسیح
۲۸می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است. ۲۹زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. ۳۰و آنان را که از پیش معین فرمود، همچنین فرا خواند؛ و آنان را که فرا خواند، همچنین پارسا شمرد؛ و آنان را که پارسا شمرد، همچنین جلال بخشید.
۳۱در برابر همۀ اینها چه می‌توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ ۳۲او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ ۳۳کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می‌شمارد! ۳۴کیست که محکومشان کند؟ مسیحْ عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می‌کند! ۳۵کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ ۳۶چنانکه نوشته شده است: «ما همۀ روز، به‌خاطر تو به کام مرگ می‌رویم و همچون گوسفندان کُشتاری شمرده می‌شویم.»
۳۷به‌عکس، در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ او که ما را محبت کرد. ۳۸زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاستها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، ۳۹و نه بلندی و نه پستی، و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیحْ عیسی است، جدا سازد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.