نان روزانه

کلام امروز: متی ۷: ۱۱ | مطالعهٔ کتاب مقدس: *متی ۷: ۷ - ۱۲*اول یوحنا ۱: ۵ - ۱۰

خدای نیکو

حال اگر شما با همۀ بد‌سیرتی‌تان، می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد بخشید. متی ۷: ۱۱

یکی از اصول بنیادینی که عیسی به شاگردان خود تعلیم داد، لزوم احترام به شخصیت و حضور زندۀ خدا در دعا بود. عدم توجه به این امر مهم سبب می‌شود که دعای شخص راهی به سوی خدا باز نکرده، نتیجه‌ای جز یأس و سرخوردگی برای او بدنبال نداشته باشد. بدین‌ترتیب، عیسی توجه شخص دعا‌گزار به شخصیت کامل و نیکوی خدا را پیش‌شرطی برای برقراری ارتباطی صحیح با خدا و دریافت حاجت خود از او قرار داد.

شاید تاکید عیسی بر نیکویی خدا و اهمیتی را که او برای درک این نیکویی قائل بود، در پاسخ هشدار‌گونۀ او به سؤال شخصِ ثروتمندِ جویای حیات جاویدان، بهتر بتوان دریافت. عیسی به این شخص اینگونه پاسخ داد: “هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط.” (مرقس ۱۰: ۱۷ – ۱۸).  با این سخن، عیسی نه تنها تعالی و بی‌همتایی خدا را به همه یادآوری می‌کند، بلکه او نیکویی را امری مطلق دیده، آن را در مالکیت کامل خدا می‌بیند و بس. طبعاً، نتیجۀ منطقی مطلق بودن نیکویی خدا این است که مقاصد او نیز تماماً نیکوست. لذا، هیچگاه نمی‌توان قصدی بد و یا حتی اندکی بی‌تفاوتی نسبت به خلقت را از خدا انتظار داشت. در یک چنین چشم‌اندازی است که عیسی حکم به بد‌سیرتی انسان می‌دهد، انسانی که از مقصود نیکوی خدا فاصله گرفته، نیت‌ها و اعمال او بر خلاف ارادۀ نیکوی خدا در جریان است.

اما انسان با وجود سیرت و گرایشات بد خویش، هنوز از تشخیص نیکویی و انجام عمل نیکو بطور کامل عاجز نیست. عیسی این خصوصیت انسانِ بد‌سیرت در بخشش هدایا به فرزندان خود را دستاویزی قرار می‌دهد تا پیروانش را به اصرار و پافشاری در دعا ترغیب کند. آگاهی از اینکه دعای ما خطاب به پدری است که هیچ بدی و تاریکی در او راهی نداشته، تمام قصد او نیکو و برای خیریت فرزندان خویش است، سبب می‌شود که ما با خاطری آسوده و مطمئن مسئلت‌های دل خویش را به حضور خدا بیاوریم، به حضور خدایی که از نیازهای ما آگاه است و هیچ هدیۀ نیکو را از ما دریغ نمی‌دارد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۷: ۱۱

حال اگر شما با همۀ بد‌سیرتی‌تان، می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد بخشید.

*متی ۷: ۷ - ۱۲

بخواهید، بجویید، بکوبید
 
۷«بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. ۸زیرا هر که بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجوید، یابد و هر که بکوبد، در به رویش گشوده شود. ۹کدام‌یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او می‌دهد؟ ۱۰یا اگر ماهی بخواهد، ماری به او می‌بخشد؟ ۱۱حال اگر شما با همۀ بدسیرتی‌تان، می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد بخشید. ۱۲پس با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته‌های انبیا.

*اول یوحنا ۱: ۵ - ۱۰

گام برداشتن در نور
۵این است پیامی که از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. ۶اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام می‌زنیم، دروغ می‌گوییم و به راستی عمل نمی‌کنیم. ۷امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می‌سازد.
۸اگر بگوییم بَری از گناهیم، خود را فریب داده‌ایم و راستی در ما نیست. ۹ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد. ۱۰اگر بگوییم گناه نکرده‌ایم، او را دروغگو جلوه می‌دهیم و کلام او در ما جایی ندارد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.