نان روزانه

کلام امروز: متی ۶: ۸ | مطالعهٔ کتاب مقدس: *متی ۶: ۷ - ۱۳*مزمور ۱۳۹: ۱ - ۱۸

آگاه از نیاز ما

پس مانند ایشان [اقوام بت‌پرست] مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند. متی ۶: ۸

عدم شناخت خدا دعا را از هدف اصلی آن منحرف می‌کند. همانطور که عیسی بیان کرد و ما در روز گذشته به بررسی آن پرداختیم، اقوام بت‌پرست به دلیل عدم ارتباط با خدای حقیقی و عدم برخورداری از دانشی صحیح در مورد او، تکرار عبارات توخالی و زیاده‌گویی را شیوۀ خود در دعا قرار داده بودند، تا شاید از این طریق بتوانند در نهایت صدای خود را به گوش خدا و یا خدایان خویش رسانده، آنان را متوجه نیاز خود کنند. احساس درماندگی و ضرورت در برآورده شدن یک نیاز ممکن است شخص مسیحی را نیز بر آن دارد که به چنین شیوه‌ای در دعا روی آورد. یک چنین روحیه‌ای منجر به این می‌شود که رفع نیاز مهم‌ترین اولویت شخص در دعا باشد. لذا، در این نوع دعا خدا صرفاً به عاملی برای مهیا کردن نیازها تقلیل یافته، شخصیت و خواست او به حاشیه رانده خواهد شد.

برای برحذر داشتن شاگردان از ارتکاب یک چنین اشتباهی در دعا، عیسی تلویحاً به آنان یاد‌آوری می‌کند که خدای قوم یهود بر خلاف خدایان اقوام بت‌پرست، نه تنها خدایی حقیقی و زنده است (ارمیا ۱۰:۱۰)، بلکه او پدری مهربان است که آگاهی و دانش او حد و مرزی ندارد (اشعیا ۴۰: ۲۸). توجه به این حقایق سبب می‌شود که شاگردان عیسی با علم به پیش‌دانی خدا، در اطمینان کامل دست نیاز به سوی خدای خود دراز کنند.

اما آیا آگاهی خدا از نیازهای ما پیش از دعا، به این معنی است که دیگر بیان آنها تکرار مکرّرات است؟ عیسی، در ادامۀ سخنانش مقصود خود از این سخن را برای ما روشن می‌کند. هدف عیسی منصرف کردن ما از آوردن حاجاتمان به حضور خدا نیست، بلکه او در نظر دارد ما را به تامّل و تفکر بیشتر در باب شخصیت و صفات خدا دعوت کند، تا از این طریق تغییری اساسی در کیفیت دعای ما ایجاد شود.

درخواست‌های خود را با علم به اینکه پدر ما در آسمان از تمامی نیازهای ما آگاه است به حضور او بیاوریم، آنگاه با اطمینان از نیکویی خدا، به ارادۀ نیکوی او نیز در رابطه با درخواست خود پی خواهیم برد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

متی ۶: ۸

پس مانند ایشان [اقوام بت‌پرست] مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند.

*متی ۶: ۷ - ۱۳

۷«همچنین، هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آن‌گونه که اقوام بت‌پرست می‌کنند، زیرا می‌پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می‌شود. ۸پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شما را می‌داند.
۹«پس شما این‌گونه دعا کنید:
«ای پدر ما که در آسمانی،
نام تو مقدّس باد.
۱۰پادشاهی تو بیاید.
ارادۀ تو، چنانکه در آسمان انجام می‌شود،
بر زمین نیز به انجام رسد.
۱۱نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما.
۱۲و قرضهای ما را ببخش،
چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
۱۳و ما را در آزمایش میاور،
بلکه از آن شریر رهاییمان ده.
[زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آنِ توست. آمین.]

*مزمور ۱۳۹: ۱ - ۱۸

خدایا، مرا بیازما
برای سالار سرایندگان. مزمور داوود.
۱خداوندا، تو مرا آزموده و شناخته‌ای.
۲تو از نشستن و برخاستنم آگاهی،
و اندیشه‌هایم را از دور می‌دانی.
۳تو راه رفتن و آرمیدنم را سنجیده‌ای،
و با همۀ راههایم آشنایی.
۴حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید
تو، ای خداوند، به تمامی از آن آگاهی.
۵از پیش و از پس احاطه‌ام کرده‌ای،
و دست خویش را بر من نهاده‌ای.
۶چنین دانشی برایم بس شگفت‌انگیز است،
و چنان والا که بدان نتوانم رسید.
۷از روح تو کجا بروم؟
از حضور تو کجا بگریزم؟
۸اگر به آسمان فرا روم، تو آنجایی،
و اگر در هاویه بستر بگسترم، تو آنجا نیز هستی!
۹اگر بر بالهای سحر پرواز کنم،
و در دوردست‌ترین کرانهای دریا قرار گزینم،
۱۰حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود،
و دست راستت مرا خواهد گرفت.
۱۱اگر گویم: «بی‌گمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد،
و نورِ گرداگردم به شب بدل خواهد شد»،
۱۲اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست،
بلکه شب همچون روزْ روشن است؛
چراکه تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است.
۱۳زیرا باطن مرا تو آفریدی؛
تو مرا در رَحِم مادرم در هم تنیدی.
۱۴تو را سپاس می‌گویم، زیرا عجیب و مَهیب ساخته شده‌ام؛
اعمال تو شگفت‌انگیزند،
جان من این را نیک می‌داند.
۱۵استخوانبندی‌ام از تو پنهان نبود،
چون در نهان ساخته می‌شدم.
آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می‌شدم،
۱۶دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می‌دید.
همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد
در کتاب تو ثبت گردید،
پیش از آنکه هیچ‌یک هنوز پدید آمده باشد.
۱۷خدایا، اندیشه‌های تو برایم چه ارجمند است!
جملۀ آنها چه عظیم است!
۱۸اگر بخواهم آنها را بر‌شمارم،
از دانه‌های شن فزونتر است.
وقتی که بیدار می‌شوم،
هنوز با تو‌ام.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.