نان روزانه

کلام امروز: اول تسالونیکیان ۱: ۵ – ۶ و ۸ | مطالعهٔ کتاب مقدس: * اول تسالونیکیان ۱: ۱- ۱۰* اعمال رسولان ۱۷: ۱ - ۱۲

پنج شنبه

بشارت به تسالونیکیان

چرا که انجیلِ ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم. شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کلام را با آن شادی که روح‌القدس می‌بخشد، استقبال کردید…. زیرا کلام خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبانهاست، آن‌گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم. اول تسالونیکیان ۱: ۵ – ۶ و ۸

نامه‌های پولس به تسالونیکیان، به احتمال قریب به یقین اولین متون عهد جدید هستند. پولس این رسالات را جوامع مسیحی که خود بنیان نهاده بود، در شهر قرنتس از ناحیه اخائیه (اکنون در جنوب یونان)، در حدود سال ۵۰ میلادی به نگارش در آورده است. شهر تسالونیکی شهر کمابیش متوسطی بود و از لحاظ فرهنگی کم‌اهمیت و از نظر اقتصادی و اداری دارای رونق بود؛ زیرا به دلیل موقعیت جغرافیایی، بندر طبیعی ایالت مقدونیه به شمار می‌رفت.

پولس در این رساله اذعان می‌کند که انجیلی را موعظه می‌کند که «شما محض سخن وارد نشده، بلکه با قوت و روح‌القدس و یقین کامل» است. اعمال رسولان به ما می‌گوید که پولس خدمت خود را در تسالونیکی در کنیسهٔ یهودیان آغاز کرد. «به تسالونیکی رسیدند که در آنجا کنیسه یهود بود.  پس پولس بر حسب عادت خود، نزد ایشان داخل شده، در سه سَبَّت با ایشان از کتاب مباحثه می‌کرد» (اعمال ۱۷: ۱ – ۲). سپس، خدمت خود را به میان غیر‌یهودیانِ بت‌پرست گسترش می‌دهد و چنانکه خود اشاره می‌کند، به قوت روح‌القدس مژده را اعلام می‌کند و موفق می‌شود بسیاری از امت‌ها را به‌سوی خبر خوش انجیل جلب کند. به‌طوری‌که، به‌نظر می‌رسد عمدهٔ کسانی که در تسالونیکی به مسیح ایمان آوردند از امت‌ها بودند.

موفقیت پولس در جذب امت‌ها به‌سوی مسیح، سبب خشم گروهی از یهودیان شد که نمی‌توانستند دعوت و رحمت خدا را نسبت به سایر ابنای بشر ببینند. پس، ایشان مردم را در بازار بر ضد پولس می‌شورانند به قسمی که وی مجبور می‌شود با سیلاس از شهر فرار کند (اعمل رسولان ۱۷: ۵ – ۱۲).

مطالعهٔ کتاب مقدس

اول تسالونیکیان ۱: ۵ – ۶ و ۸

۵چرا که انجیلِ ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم. ۶شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کلام را با آن شادی که روح‌القدس می‌بخشد، استقبال کردید....

۸زیرا کلام خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبانهاست، آن‌گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم.

* اول تسالونیکیان ۱: ۱- ۱۰

۱از پولس و سیلاس و تیموتائوس،
به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و خداوندْ عیسی مسیح‌اند:
فیض و سلامتی بر شما باد.
شکرگزاری و دعا
۲ما همواره خدا را به‌خاطر وجود همۀ شما شکر می‌گوییم و از شما در دعاهای خود نام می‌بریم، ۳و پیوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ایمان ناشی می‌شود و محنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام می‌گیرد، به یاد می‌آوریم.
۴زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شما آگاهیم. ۵چرا که انجیلِ ما تنها نه با کلمات، بلکه با قدرت و روح‌القدس و یقین کامل به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به‌خاطر شما چگونه در میانتان رفتار کردیم. ۶شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، کلام را با آن شادی که روح‌القدس می‌بخشد، استقبال کردید. ۷بدین‌گونه شما برای همۀ ایمانداران مقدونیه و اَخائیه سرمشقی بر جای گذاشتید، ۸زیرا کلام خداوند به واسطۀ شما نه تنها در مقدونیه و اَخائیه طنین افکند، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبانهاست، آن‌گونه که دیگر نیازی نیست ما چیزی بگوییم. ۹زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می‌گویند، و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید ۱۰و در انتظار آمدن پسر او از آسمان باشید، که از مردگان برخیزانیدش، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.

* اعمال رسولان ۱۷: ۱ - ۱۲

بلوا در تَسالونیکی
۱پولس و سیلاس از آمْفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تَسالونیکی آمدند، که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند. ۲پولس طبق عادت به کنیسه رفته، در سه شَبّات از کتب مقدّس با ایشان مباحثه می‌کرد ۳و توضیح داده، برهان می‌آورد که ضروری بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد. او می‌گفت: «این عیسی که او را به شما اعلام می‌کنم، همان مسیح است.» ۴برخی از ایشان و نیز شماری بسیار از یونانیانِ خداپرست و گروهی بزرگ از زنان سرشناس، مجاب شده، به پولس و سیلاس پیوستند.
۵امّا یهودیان حسد ورزیدند و تنی‌چند از اوباش را از بازار گرد آورده، دسته‌ای به راه انداختند و در شهر بلوا به پا کردند. ایشان در جستجوی پولس و سیلاس به خانۀ یاسون هجوم بردند تا آنان را به میان جماعت بیرون آورند. ۶امّا چون ایشان را نیافتند، یاسون و برخی دیگر از برادران را نزد مقامات شهر کشاندند و فریاد برآوردند که «این مردان که همۀ دنیا را به آشوب کشیده‌اند، حال به اینجا آمده‌اند ۷و یاسون ایشان را به خانۀ خود برده است. اینان همگی از فرمانهای قیصر سرپیچی می‌کنند و مدّعی آنند که شاه دیگری هست به نام عیسی.» ۸چون مردم و مقامات شهر این را شنیدند، برآشفتند. ۹سپس از یاسون و دیگران ضمانت گرفته، آزادشان کردند.
پولس و سیلاس در بیریه
۱۰برادران در همان شب، پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند. آنها چون بدان‌جا رسیدند، به کنیسۀ یهود رفتند. ۱۱اینان از مردمان تَسالونیکی نجیب‌تر بودند، زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتب مقدّس را بررسی می‌کردند تا ببینند آیا براستی چنین است. ۱۲بدین‌گونه، بسیاری از یهودیان و نیز شماری کثیر از زنان و مردان سرشناسِ یونانی ایمان آوردند.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.