نان روزانه

کلام امروز: اول تسالونیکیان ۲: ۱۰ | مطالعهٔ کتاب مقدس: اول تسالونیکیان ۲: ۱ - ۱۳

استعاره خدمت مسیحی

«شما شاهدید و خدا خود نیز گواه است که با چه پاکی و درستی و بی‌عیبی با شما ایمانداران رفتار کردیم.»

اول تسالونیکیان ۲: ۱۰

اولین نامهٔ پولس به اهالی تسالونیکی گرچه در خصوص خود رسول اطلاعات زیادی را در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که پولس مردی فوق‌العاده استثنایی است. کسی که چنان عاشقانه مسیح را محبت می‌کند که برای بشارت انجیل تمامیت خویش را عرضه می‌دارد.

او کلیسایی که بنیان نهاده را رها نکرده است و ایشان را به‌راستی دوست داشته، نسبت به آنان احساس مسئولیت جدی می‌‌کند: «آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها» (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۸). لذا، برای این مهم وی به‌طور مرتب با کلیساهایی که در بنایشان نقش داشته، در ارتباط است. برای پولس صرفاً بشارت و تشکیل یک کلیسا کفایت نمی‌کرد، بلکه او مایل بود تا با ارتباطی زنده، در حیات کلیسا مشارکت داشته باشد. او با محبت و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی در قبال کلیسا احساس مسئولیت می‌کرد: «کیست ضعیف که من ضعیف نمی‌شوم؟ که لغزش می‌خورد که من نمی‌سوزم؟» (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۹). وی گاهی لازم می‌دید شاگردان جدید را دوباره تشویق کند و زمانی لازم می‌دید برای ایماندارانی که مدت‌ها ندیده است، رنج سفر را بر خود هموار سازد. گاهی نیز با خانواده‌ها همسفره شده، ایشان را امید داده و تقویت می‌کرد.

او پس از عزیمت خود نیز کلیسا را توسط رسالات خود و رهبران شایسته به‌جهت نظم، تعلیم و هدایت کلیسای محلی مجهز می‌کرد (اول تسالونوکیان ۵: ۱۲ – ۱۵). به همین ترتیب، کلیسای مسیح با هدایت روح‌القدس و مدیریت و شبانی پولس به‌سرعت رشد می‌کند به قسمی که پولس در ابتدای نامهٔ اول خود به مسیحیان تسالونیکی از خدمات کلیسای ایشان به نواحی دیگر تقدیر می‌کند: «به‌نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخائیه نواخته شد، بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت، بقسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم.» یعنی، به حدود نواحی‌ای که امروزه کشورهای بلغارستان، آلبانی و مقدونیه، مونته‌نگرو، کوزوو و صربستان را تشکیل می‌دهند.

مطالعهٔ کتاب مقدس

اول تسالونیکیان ۲: ۱۰

شما شاهدید و خدا خود نیز گواه است که با چه پاکی و درستی و بی‌عیبی با شما ایمانداران رفتار کردیم.

اول تسالونیکیان ۲: ۱ - ۱۳

خدمت پولس در تَسالونیکی
۱ای برادران، خود می‌دانید که آمدن ما نزد شما بیهوده نبوده است، ۲بلکه هرچند پیشتر در شهر فیلیپی آزار و اهانت بر ما رفت، چنانکه می‌دانید، امّا به مدد خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با وجود مخالفتهای بسیار به شما برسانیم. ۳زیرا اگر ترغیبتان می‌کنیم، از گمراهی یا انگیزه‌های ناپاک نیست، و قصد فریبتان را نیز نداریم، ۴بلکه چون کسانی سخن می‌گوییم که خدا بر آنها مُهر تأیید زده و انجیل را بدیشان به امانت سپرده است. ما در پی خشنود ساختن مردم نیستیم، بلکه خشنودی خدایی را طالبیم که دلهای ما را می‌آزماید. ۵شما نیک می‌دانید که ما هرگز به چاپلوسی متوسّل نشدیم، و از ظاهرسازی چون سرپوشی برای طمع سود نجستیم - خدا گواه ماست. ۶و نیز جویای ستایش از انسانها نبوده‌ایم، چه از شما و چه از دیگران.
هرچند در مقام رسولان مسیح حقی بر گردن شما داشتیم، ۷امّا همچون مادری شیرده که از کودکان خود نگهداری می‌کند، با شما به نرمی رفتار کردیم. ۸شدت علاقۀ ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذریم، چندان که ما را عزیز گشته بودید. ۹شما ای برادران، به‌یقین محنت و مشقّت ما را به یاد دارید، که شب و روز کار می‌کردیم تا وقتی انجیلِ خدا را به شما وعظ می‌کنیم، سربار کسی نباشیم.
۱۰شما شاهدید و خدا خود نیز گواه است که با چه پاکی و درستی و بی‌عیبی با شما ایمانداران رفتار کردیم. ۱۱چنانکه می‌دانید، رفتار ما با یک یک شما چون رفتار پدری با فرزندانش بود. ۱۲شما را تشویق کرده، دلداری می‌دادیم و سفارش می‌کردیم که شیوۀ رفتارتان شایستۀ خدایی باشد که شما را به پادشاهی و جلال خود فرا می‌خواند.
۱۳نیز ما خدا را پیوسته شکر می‌گوییم که شما به هنگام پذیرفتن کلام خدا، که از ما شنیدید، آن را نه چون سخنان انسان، بلکه چون کلام خدا پذیرفتید، چنانکه براستی نیز چنین است؛ همان کلام اکنون در میان شما که ایمان دارید، عمل می‌کند.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.