نان روزانه

کلام امروز: دوم تسالونیکیان ۱: ۱۲ | مطالعهٔ کتاب مقدس: دوم تسالونیکیان ۱: ۱ - ۱۲

جلال مسیح آشکار می‌شود

«و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.»

دوم تسالونیکیان ۱: ۱۲

رسالات پولس به اهالی تسالونیکی سرشار از اشارات فراوان به بازگشت پرجلال مسیح است.

به قسمی که به‌نظر می‌رسد جماعت مسیحی تسالونیکی به گذشته توجه‌ای ندارند و زندگی خود را در نور وعده و انتظار بازگشت پر جلال مسیح بنا می‌کنند.

این انتظار با واژه «آمدن ثانوی» مسیح (به یونانی «پاروسیا παρουσία») به معنای حضور یا ورود یا آمدن است که مخصوصاً در اشارهٔ ورد، آمدن و حضور پادشاه یا امپراتور به‌‌کار می‌رفته است. این اسم چهار بار در اول تسالونیکیان و سه بار در دوم تسالونیکیان به‌کار برده شده که نیمی از تمام کاربرد پولس از این کلمه است.

پولس در رسالهٔ خود به اهالی تسالونیکی آمدن پر‌جلال مسیح برای ملاقات با کلیسای خود را به شکلی ملموس مجسم می‌کند. برای وی مرگ و رستاخیز مسیح نشانگر تغییر زمان‌ها است، به‌طوری که همه اینک در زمان‌های آخر زندگی می‌کنند.

آمدن ثانوی یا حضور دوبارهٔ مسیح برای کلیسای خداوند، امیدی زنده و حقیقی است. لذا، پولس به تسالونیکیان این مژده را می‌دهد که این انتظار هنگامی که ایشان دچار مصائب و سختی‌ها می‌شوند، به ایماندارن قوت می‌بخشد. هنگامی که آمدن مسیح آغاز گردد: «… خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.» (اول تسالونوکیان ۴: ۱۶ – ۱۷)

این امر برای مسیحیان در همهٔ دوران‌ها سبب تسلی بوده است؛ زیرا کلیسا می‌داند خداوند باز خواهد گشت و آنانی که به او ایمان دارند اگر مرده باشند زنده خواهند شد و اگر زنده باشند با او در آسمان ملاقات خواهند کرد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

دوم تسالونیکیان ۱: ۱۲

و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.

دوم تسالونیکیان ۱: ۱ - ۱۲

۱از پولس و سیلاس و تیموتائوس،
به کلیسای تسالونیکیان که در خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح‌اند:
۲فیض و سلامتی از سوی خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح بر شما باد.
شکرگزاری و دعا
۳ای برادران، ما باید همواره خدا را به‌خاطر وجود شما شکر گوییم، و سزاوار نیز همین است، زیرا ایمان شما هر چه بیشتر رشد می‌کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می‌یابد. ۴از این رو، ما در کلیساهای خدا به‌خاطر پایداری و ایمان شما در تحمّل آزارها و سختیها، به وجودتان افتخار می‌کنیم.
۵اینها همه نشان داوری عادلانۀ خداست، و ثمرش این است که شما شایستۀ پادشاهی خدا شمرده خواهید شد که در راهش رنج می‌برید. ۶زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج می‌دهند، به رنج عوض دهد، ۷و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. ۸او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد. ۹جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود، ۱۰در آن روز که او می‌آید تا در مقدسین خود تمجید شود و در میان همۀ آنان که ایمان آورده‌اند، مایۀ شگفتی گردد. این شامل شما نیز خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده‌اید.
۱۱از همین رو، پیوسته برای شما دعا می‌کنیم تا خدای ما شما را شایستۀ دعوت خود شمارد و به نیروی خود هر قصد نیکو و هر عملی را که از ایمان شما سرچشمه می‌گیرد، به انجام رساند، ۱۲و تا نام خداوند ما عیسی در شما جلال یابد، و شما نیز در او جلال یابید، بر حسب فیض خدای ما و خداوندْ عیسی مسیح.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.