دوم قرنتیان ۲۰:۱

زیرا همهٔ وعده‌های خدا در مسیح «آری» است و به همین جهت در اوست که ما «آمین» را بر زبان می‌آوریم، تا خدا جلال یابد.

مهدی دیباج

«جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تأیید کرده است» (مزمور 8:63). «در کثرت اندیشه‌های دل من، تسلی‌های تو جانم را آسایش بخشید» (مزمور 18:94). «به سلامتی می‌خسبم و به خواب هم می‌روم، زیرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمینان ساکن می‌سازی» (مزمور 8:4). «حتی جوانان هم در مانده و خسته می‌گردند و شجاعان به کلی می‌افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می‌باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دوید و خسته نخواهند شد. خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید» (اشعیا 30:40- 31). «ضعیفان را قوت می‌بخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا می‌نماید» (اشعیا 29:40). خوشا‌به‌حال مسیحیان، زیرا ما فرزندان خدا هستیم. به‌خاطر رحمت‌هایش تا ابد ممنون او خواهم بود. شب هنگام با قلبی شکرگزار فریاد شادی سر می‌دهم. «آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته» (اول قرنتیان 9:2 و 10).

چه خدای نیکویی! چه نجات‌دهنده باورنکردنی‌ای.