یوحنا ۳۱:۲۰

اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید.

هوراشیو هررا

انجیل یوحنا نه فقط در مواقع رفاه، بلکه در مواقع سختی و آزمایش به ما دلگرمی بسیاری می‌دهد. او به زن آشفته حال و تشنه سامری آبی را پیشنهاد می‌کند که تشنگی‌اش را برای همیشه فرو بنشاند (یوحنا 4). به گرسنگان روحانی نان حیات را عرضه می‌دارد (یوحنا 6). برای کسانی که در تاریکی و بدون هدف راه می‌روند، او نور جهان را تدارک می‌بیند (یوحنا 8). به آدم‌های بی‌دفاعی که از حملهٔ گرگ و شیر در رنجند اطمینان خاطر می‌دهد که او شبان نیکوست (یوحنا 10).
برای آنانی که هیچ راهی برای خروج از مشکل نمی‌یابند، او دری به‌سوی آزادی است (یوحنا 10). به کسانی که معنای زندگی را گم کرده‌اند، می‌گوید: «من راه و راستی و حیات هستم» (یوحنا 14). به آنانی که از مرگ می‌هراسند، می‌گوید: «قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان آورد، حتی اگر بمیرد، باز زنده خواهد شد» (یوحنا 11). امروز این «من هستم» به‌سوی ما می‌آید، تا درست همین کارها را برای ما انجام دهد.