مزمور ۳:۱۱

زیرا که ارکان منهدم می‌شوند و مرد عادل چه کند؟

قصان خلف

وقتی جنگ در می‌گیرد، ارکان و بنیان‌های اخلاقی سست می‌شوند و مردم به بی‌ بند و باری گرایش پیدا می‌کنند. ایشان هم قوانین خدا و هم قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند. در لبنان هنگامی که شبه نظامیان زمام امور را در دست داشتند، دولت منحل شد. وضعیت بی نظمی و پریشانی کامل بر کشور حکمفرما شده بود. ارکان فرو پاشیده بودند. در شرایطی این چنینی مرد عادل چه می‌تواند بکند؟ از وضعیت خودمان این را آموخته‌ام که مرد عادل می‌تواند ثابت نماید که زمانی که همۀ ارکان و پایه‌های اخلاقی و روحانی فرو ریخته‌اند، خود او یک رکن و پایه است.

مسیحی؛ یعنی قانون در بحبوحۀ نبود قانون، و وجدان بیدار ملت در زمانی که اخلاقیات رو به زوال نهاده‌اند. می‌توانیم در لحظات تاریک بشریت نمونه‌ای از مسیح را از خود بازتاب نماییم. مسیح نور جهان است، و ما هم باید بگذاریم او از طریق ما به دنیا بتابد. وقتی ارکان منهدم می‌شوند، مرد عادل نباید دست روی دست بگذارد. باید آنچه ویران شده را از نو بازسازی نماید. دعوت ما این نیست که فقط آماده بایستیم و نظاره‌گر انهدام باشیم. دعوت ما این است که در بنا کردن آنچه که ویران شده، خصوصاً در قلمرو اخلاقی و روحانی، مشارکت نماییم. اگر آنچه را که بازسازی کرده‌ایم از نو منهدم شود چطور؟ مرد عادل باید مصمم باشد که دوباره و دوباره و دوباره بسازد.