یوحنا ۲۴:۱۲

… اگر دانهٔ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می‌ماند، اما اگز بمیرد بار بسیار می‌آورد.

«چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. » (مزمور 4:23)

پیروز در زیر فشار

• میخائیل خورف(Michael Khorev) – اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی:
«خداوندا، اگر در بند‌بودن من بیش از آزادیم تو را جلال می‌دهد، چرا باید خواهان آزادی باشم؟»
• مبشری چینی در نامه‌ای از زندان به همسرش:
«پس از اینکه پیاله‌ٔ رنج را نوشیدی، آنگاه است که چشمه‌ٔ برکت جوشیدن می‌گیرد.»
• در نامه‌ای دیگر به همسرش:
«تا کوره‌ٔ آتش نباشد، طلا چگونه ناب شود. تا پتک و قلم سنگتراش نباشد، صخره چگونه پیکره شود. تا فشار نباشد، چگونه انگور به شراب تبدیل شود.»
• یک مسیحی اهل نپال پس از سال‌ها زندان:
«جفا فقط نشانه‌ٔ درد زه است که به زایش کلیسا منجر خواهد شد.»
• پاول کلودل (Paul Klaudel):
«عیسی نیامد تا رنج را بردارد، بلکه آمد تا با حضور خودش آن را پر سازد.»