خلقت شگفت انگیز خدا

کتاب مقدس با خدا شروع می‌کند. خداوند آسمان‌های زیبا را در بالا و زمین را در پایین برای ما آفرید تا بر آن زندگی کنیم...

آدم و حوا

در روز ششم آفرینش، خلقت خدا حقیقتاً زیبا بود...

رانده شدن از باغ عدن

تو نخواهی مُرد. خدا خوب می‌داند که اگر تو آن میوه را بخوری، حکمت خواهی یافت و قدرت تشخیص نیک و بد را خواهی داشت...

نوح، سازندهٔ کشتی نوح

مردمان شریر به نوح می‌خندیدند و پوزخند می‌زدند، چون نوح در حال ساختن کشتی در جایی بود که حتی آب برای شناور‌کردنش وجود نداشت...

اَبرام و لوط

خداوند گفت: « اَبرام، می‌خواهم از این سرزمینی که پر از فساد و بدی است دور شَوی و من به تو نشان خواهم داد به کجا بروی.»

قربانی‌کردن اسحاق

پس اَبرام قربانگاهی برای خداوند بنا و بر آن قربانی کرد و خداوند را پرستش نمود. ابراهیم قول داد که خداوند را وفادارانه خدمت کند...

رؤیاهایی با پیام‌هایی خاص

نام یکی از نواده‌های ابراهیم، «یعقوب» بود. یعقوب دوازده پسر داشت، اما در میان پسرانش «یوسف» را بیشتر از همه دوست می‌داشت...

از زندان به قصر پادشاه

یوسف جوان خوش‌قیافه و بسیار باهوشی بود. به همین دلیل اربابش، فوطیفار، خیلی زود او را مسئول تمام کارهای خانهٔ خود کرد...

بوتهٔ فروزان

موسی در میان مصری‌ها بزرگ شد و چیزهای خیلی زیادی از آنان یاد گرفت...

آزادی نهایی

موسی و هارون با قوم اسرائیل صحبت کردند و به آنها گفتند که...