چرا اطاعت کنم؟

خیلی وقتا ما جوونا، چه از روی لج‌بازی یا غرور یا ترس یا خیلی مسائل دیگه، از کلام خداوند سرکشی و نااطاعتی می‌کنیم...

خشم خفته

مدت‌ها بود که از ایمان من می‌گذشت و با خودم فکر می‌کردم که از وقتی ایماندار شدم، کاملاً از درون شفا پیدا کردم ...