حس تقصیر واقعی یا کاذب؟

گفتيم كه ما مادرا؛ به هر شکل و دلیلی احساس تقصير مى‌كنيم. خودمون رو مرتب به‌خاطر كارهاى كرده و نكرده‌مون، سرزنش مى‌كنيم...