قانون تمام قوانين

در‌حالي‌كه اغلب ما فكر مي‌كنيم ده فرمان را مي‌دانيم، اما عده كمي مي‌توانند همهٔ آن را از حفظ بگويند...