تاریک‌ترین گوشه

اولین مرتبه كه احساس كردم افسرده هستم سیزده سال داشتم. در سن چهارده‌سالگی تشخیص دادند كه به این بیماری مبتلا شده‌ام

شام

عاقبت روز امتحان رسید و من آماده بودم.

دست راست عدالت

چیزی که شرایط را دشوارتر می‌کرد، این بود که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شده بودند