رابطهٔ دوطرفه- قسمت ۵ (آخر)

آیا اجازه می‌دهید که ارزش خود را در فرهنگ پادشاهی خدا بیابید؛ یا ارزشتان طبق فرهنگ جامعهٔ اطرافتان تعریف می‌شود؟...