دسته: رابطهٔ دوطرفه

Loading

نان روزانه

دوشنبه ۵ مهر

مرقس ۱۴:‏۱-‏۱۱

«این زن آنچه در توان داشت، انجام داد.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۵ مهر

یکی از حقه‌ّای قدیمی شیطان

داوران ۱:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.