برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ

زیر مراجعه فرمایید:

«چرخهٔ خشونت خانگی»