اخبار ادیان شماره ۱۱۴ – ۹ ژانویه ۲۰۲۱

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.