اخبار ادیان شماره ۱۴۷ – ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفتهٔ گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.