در کدامیک از کتب کتاب‌مقدس هیچ اسمی از خدا برده نشده است