پدر من به تو محتاجم

بند ۱ پدر من به تو محتاجم، رویت را بر من تابان سازخالق من تو دانی قلبم را، دلت را بر […]

محبت خدا در صلیب عیسی

بند ۱ محبت خدا در صلیب عیسیبهر ما شد عیان، مهر وی در جهانوقتی او را فدا کرد، تا بهرم بمیرد بندگردان […]

مسیح صخرهٔ حوریب است

بند ۱ مسیح صخره حوریب است که می‌جوشدآب حیات است سلامتی بهر مامسیح صخره حوریب است که می‌جوشدآب حیات است سلامتی بهر ما میان‌بند بیا بنوش […]

با لمسش آزادم

بند ۱ با لمسش آزادم، با روح او شادممرا پر می‌سازد با قوتشبا لمسش آرامم، چون سرود می‌خوانممرا پر می‌سازد با حضورش میان‌بند بارهایم او بر می‌داردفریاد آزادی سرایم بندگردان می‌خوانم سرودی تازهچون آزادم […]

عظیم و حیرت‌زاست

بند ۱ عظیم و حیرت‌زاست همه کارهای توخداوند خدای قادر مطلقعدالت و حق است، همه راه‌های توای پادشاه همهٔ اعصار میان‌بند کیست که از تو نترسد ای […]

تمام شد، مسیح برخاست

بند ۱ ای عیسی با مرگت لعنت و موت را برداشتیای مسیح شاه من، با خونت مرا شستی میان‌بند بر صلیب جلجتا عشقت را ثابت […]

با مهرت سویم آمدی

بند ۱ با مهرت سویم آمدی، مرا نجات بخشیدیو در کنار تو من آرامی دارماینک برای این همه، لطف و مهر […]

آه خداوند شبان من است

بندگردان آه خداوند، شبان من استمحتاج به هیچ چیزی نخواهمتا ابد در خانه خداوندساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود بند […]

آه ای شبان نیکو بیا

بند ۱ آه ای شبان نیکو بیاما گوسفندان مرتع توما را ببر نزد چشمه‌هاما را تو شبانی بنماما را ببر نزد چشمه‌هاما […]

ای خداوند تویی منشا حیات

بندگردان ای خداوند تویی منشأ حیات مومنانای خداوند تویی منشأ حیات مومنان بند ۱ راه و راستی و حیاتمشفیع و مالک جانمشبان اعظم گلهخداوندم عیسی بند […]

یهوه یایرا کرده مهیا

بندگردان یهوه یایرا، کرده مهیافیض او کافیست مرا، مرا، مرایهوه یایرا، کرده مهیافیض او کافیست مرا یهوه یایرا، کرده مهیافیض او کافیست مرا، […]

تصویر عشق تو

بند ۱ چو دیدم در کنار خودبه وقت ترس و تنهاییهمان منجی و خالق راهمان عشق مسیحایی بند ۲ محبت کرد بر جانمشفا […]