دسته: کلیسای خانگی

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۹ بهمن

پیدایش ۳۱:‏۱‏-۲۴

«ولی خدای پدرم با من بوده است.» (آیۀ ۵)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ بهمن

در کوران همه رنج‌ها

مزمور ۴:۱۳۸- ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.