هدف و تمرکز ما در فصل سوم این پادکاست ها بر جنبه های مختلف روند یک کلیسای خانگی خواهد بود و به همراه نظریات و تعالیم کشیشان و شبانان مجرب و بعضی مسائل عملی‌‌٬ امید داریم تا بتوانیم برنامه های خوبی را برای شما تولید کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.