اخبار ادیان شماره ۳۹ – ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹ 

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.