در فصل چهارم پادکست‌های خواهرانه، به بررسی چالش‌های زنان از بُعد فرهنگ و سنت ایرانی می‌پردازیم. می‌خواهیم در قسمت اول این فصل، با خواهر عزیزی به نام «مژگان دستفال»، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی، گفت‌وگو کنیم و ضمن بررسی چالش‌های موجود، به آگاهی درست و لازم جهت اتخاذ انتخاب و واکنش صحیح در موقعیت‌های مختلف، دست پیدا کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.