اخبار ادیان شماره ۶۶ – ۸ فوریه ۲۰۲۰

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.