اخبار ادیان شماره ۱۴۴ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفتهٔ گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.