اخبار ادیان شماره ۱۱۹ – ۱۳ فوریه ۲۰۲۱

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.