اخبار ادیان شماره ۱۲۶ – ۳ آوریل ۲۰۲۱

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.