اخبار ادیان شماره ۱۴۰ – ۴ سپتامبر ۲۰۲۱

نگاهی کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای پیروان ادیان مختلف رخ داده است.