گام اصلی: Am

سخن بگو

بند ۱ سخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ماسخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ما بندگردان بریز بریزآتش...

ادامه مطلب

بود و نبود من

بند ۱ پدر آسمانی، خدای من توییدر سحر تو را جویمبه حضورت آیم، دست‌هابلند کنمتا جلالت را ببینم...

ادامه مطلب

نان روزانه

پنجشنبه ۲۹ مهر

اشعیا ۲:‏۱۲ تا آخر

«زیرا خداوندِ لشکرها را روزی است.» (آیۀ ۱۲)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ مهر

مرد عادل چه می‌تواند بکند؟

مزمور ۳:۱۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.