ریتم: 4/4

تصویر عشق تو

بند ۱ چو دیدم در کنار خودبه وقت ترس و تنهاییهمان منجی و خالق راهمان عشق مسیحایی بند ۲ محبت کرد بر...

ادامه مطلب

تکمیل کرد او

بند ۱ تکمیل کرد او پیروزی راعیسی منجی استبا خون خود خرید ما را او خداوند استها هللویاهاو اجر...

ادامه مطلب

پرچم‌های پیروزی

بند ۱ پرچم‌های پیروزی، افرازیم در نامشفریاد شادمانی، سراییمبرایشگوییم ای پادشاه، جلال بیاب بین...

ادامه مطلب

نان روزانه

یکشنبه ۷ آذر

اشعیا ۲۱:‏۱-‏۱۲

«سقوط کرد! سقوط کرد! بابِل سقوط کرد!» (آیۀ ۹)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.