آکرد آغازین: Dm

تکمیل کرد او

بند ۱ تکمیل کرد او پیروزی راعیسی منجی استبا خون خود خرید ما را او خداوند استها هللویاهاو اجر...

ادامه مطلب

بسرای اقرار کن

بند ۱ بسرای اقرار کنعیسی هست خداوندتبسرای اقرار کنعیسی هست خداوند بندگردان اوه عیسی، تویی شاه...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ دی

پیدایش ۶:‏۱‏-۱۰

«اما نوح در نظر خداوند فیض یافت.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.